Moet ik aangifte doen van een bewakingscamera?

Sinds 2007 is de nieuwe camerawetgeving van toepassing. Als u een bewakingscamera plaatst, dan moet u de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) daarvan op de hoogte brengen. Op de website van de Commissie kunt u een elektronische aangifteprocedure doorlopen. U moet de camera aangeven ten laatste op de dag voor u hem in gebruik neemt.

Voor besloten plaatsen – al dan niet voor het publiek toegankelijk – zoals privéwoningen, handelszaken, banken, ziekenhuizen enz… volstaat thans een aangifte aan de privacycommissie via het e-loket (zie hierboven). Er is in deze gevallen geen advies vereist van de korpschef en de gemeenteraad. Dit advies is enkel vereist voor niet-besloten plaatsen (elke plaats die niet door een omsluiting is afgebakend en vrij toegankelijk is voor het publiek zoals bv. de openbare weg, parken, pleinen, enz…).

Camera’s die geplaatst worden aan de gevel van woningen, handelszaken, afsluitingen van bedrijven enz… worden volgens artikel art. 7, §2, alinea 5 van het KB van 21.03.2007 beschouwd als camera’s geplaatst in een besloten plaats, op voorwaarde dat de camera zo geplaatst is dat hij gericht staat op de gevel/toegang van de woning, handelszaak enz…en dat het gedeelte van de openbare weg dat in beeld komt (palend aan de gevel, omheining) tot een strikt minimum wordt beperkt. Hier volstaat dus een eenvoudige (verplichte) aangifte bij de privacycommissie.

Er is één situatie waarin u geen aangifte hoeft te doen, nl. als u de camera plaatst IN uw eigen woning.

Wat is een bewakingscamera?

Volgens de Camerawet is een bewakingscamera elk vast of mobiel observatiesysteem dat tot doel heeft misdrijven tegen personen of goederen of overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, of de openbare orde te handhaven en dat hiervoor beelden verzamelt, verwerkt of bewaart. De bewakingscamera die verplaatst wordt tijdens de observatie teneinde vanaf verschillende plaatsen en posities te filmen, wordt als mobiel beschouwd.

Wat met andere camera’s?

Andere camera’s moeten in principe de voorschriften van de Privacywet naleven. Een voorbeeld hiervan is een gemeente die een webcam hangt op het marktplein, louter om beelden van het plein te laten zien aan de burgers en waarop toevallige passanten herkenbaar te zien zijn.

Meer info?

website privacycommissie
website besafe

Indien u bij de aangifte problemen ondervindt, gelieve dan contact op te nemen via: [email protected]